Ditsky psycholog koenu

Pokud se nám podaøí, ¾e dítì kvùli jeho vìku nepotøebuje psychologickou podporu, velmi se mýlíme. Není úplnì pravdivé, ¾e psychické problémy vznikají u dospìlého pracovníka. Taková studie je stereotypní. Dìti také potøebují podporu k øe¹ení problémù, které jim ka¾dodenní ¾ivot pøedstavuje.

Jakmile dítì okam¾itì pøejde k lékaøi, nepou¾ívejte ho jako hor¹í kategorii. Nemù¾eme to dìlat. Dítì musí cítit, ¾e je obdivován a plnì pøijat. Náv¹tìva lékaøe, dìtského psychologa v Krakovì, je pouze úèinkem na¹eho umìní a skuteèností, ¾e mu pomù¾eme. Pokud dítì bude cítit, ¾e náv¹tìva v polských oèích nezhor¹uje, rychleji se poradí s psychologem. A pak je nesmírnì dùle¾ité, jak získat správné úèinky terapie.

Kdy mám jít s psychologem s dítìtem? V¹echny druhy chování, které nejsou v blízké fantazii správné, v¹echny poruchy, které jsme si v¹imli, by mìli být konzultovány s lékaøem. Pokud je dítì na modelu málo vztahù s bratry a pøáteli ve vìdì, nebo ti, kteøí se ve skupinì bojí jít do skupiny, mìli bychom reagovat. Nezapomeòte, ¾e takové chování není normální, ale patologická. Nejen, ¾e dítìti chovají nevhodnì, ale také zvy¹ují svùj pøedmìt psychologické povahy. Nesmíme je podrývat. Sna¾me se najít pøíèinu. Ne sám, proto¾e to nemù¾e být. Nejdeme na poslední senové pøedpoklady. Ale ano, náv¹tìvou lékaøù.

Pøi výbìru psychologa k náv¹tìvì vlastního dítìte, v¾dycky hledáme osobu, která v souèasné dobì vykazuje bohatý a blízký pøístup k dobrému ránu. Atmosféra, kterou psycholog produkuje ve své kanceláøi, je velkým pøínosem pro setkání. Dítì se s ním musí cítit dobøe. Musí najít v psychologovi ¹tít proti ¹kodlivým láskám a u¾ívat si dojem o bezpeènosti v jeho okolí. Musí také vzpomenout na pocit, ¾e nìco neøekne, psycholog bude pokraèovat ve své práci, aby ho vidìl.