Diagnostika perifernich zaoizeni

Co je to kolposkop?

Colposcope je stále populárnìj¹í diagnostické zaøízení pou¾ívané pøi gynekologických vy¹etøeních. Jedná se o specializovaný nástroj, díky kombinaci vynikajících tøíd optických systémù s profesionálním koaxiálním osvìtlením vám dává mo¾nost dùkladnì prozkoumat intimní èásti tìl ¾en vystavených nebezpeèným onemocnìním. Pomocí kolposkopu mù¾ete dokonce zakoupit zvìt¹ení obrazu o 400násobku.

Colposcope také jeho pou¾ití

Kolposkop je doporuèen pro kolposkopii, tj. Vy¹etøení povrchu dìlo¾ního hrdla spolu s kanálem, stejnì jako vagíny a vulvy k detekci zmìn, které by mohly signalizovat pøedklinické formy rakoviny dìlo¾ního èípku. Odhaduje se, ¾e pøesnost diagnostiky zpùsobené kolposkopem je od 79 do témìø 97% ve vztahu k jeho modelu.

Jak ukazuje kolposkopické vy¹etøení?

Kolposkopie je bezbolestné vy¹etøení provádìné, kdy¾ je pacient na gynekologické ¾idli. Na zaèátku vy¹etøení doktor stanoví pro pacienta zvlá¹tní pøízrak, který dovoluje viditelné vaginální èást dìlo¾ního èípku. Po pøipevnìní se do vaginy vytvoøí spekulum s prùsvitnými stìnami, za ním¾ jsou v pravé zvìt¹ení vidìny vaginální stìna a velikost dìlo¾ního hrdla s intenzivním osvìtlením. Colposcope s pomocí fotoaparátu vám umo¾òuje zaznamenat vy¹etøení a sledovat jej na zvlá¹tní obrazovce, a stále psát a tisknout pro pacienta, stejnì jako za úèelem pøípravy lékaøských záznamù a umístìní diagnózy.