Daoova pokladna

Mikroskopy umo¾òují pohled na microworld, jsou zaøízení navr¾ená v objektu pozorování velmi malých objektù, jejich¾ jemné detaily jsou obecnì neviditelné pro lidské oko. Mikroskop je vyroben ze dvou zaostøovacích souprav èoèek, které jsou umístìny na efekty trubice nazývané trubice. Sada èoèek daná bodu se nazývá èoèka. Pøi zmìnì se druhá sada èoèek nazývá okulárem a zpùsobuje, ¾e pozorování bude fungovat. Uvnitø trubice je díky èoèce vytvoøen skuteèný obraz, zvìt¹ený a obrácený, který vnímá pozorovatel díky okuláru. Kvùli koexistenci obou sad èoèek je vnímaný obraz zøejmý, zvìt¹ený a jednoduchý. Metalografické mikroskopy jsou typy mikroskopù, které se testují na neprùhledných vzorcích. Metalografické mikroskopy zahrnují svìtelné mikroskopy a elektronové mikroskopy.

Co mù¾eme vidìt pomocí metalografického mikroskopu?Samotné mikroskopické studie s pou¾itím metalografických mikroskopù se poèítají s odebráním vzorku z zamý¹leného produktu a následným le¹tìním a le¹tìním daného pole, tj. která bude po mikroskopickém pozorování pøedmìtem mikroskopického pozorování. Zveøejnìní struktury konkrétního kovu a navíc jeho slitiny a defekty neviditelné pouhým okem je dùle¾itým cílem metalografických studií na svìtelné mikroskopii. Usnadòují identifikaci rozmanitosti strukturních slo¾ek a formulují jejich morfologii, mno¾ství, rozmìry a distribuci. Metalografické mikroskopy budou kupovat kovové pozorování a prùlomové objekty, aby vytvoøily pozorování. Díky pøesné implementaci èoèek detekuje metalografický mikroskop mikrotrhlinky, umo¾òuje vypoèítat podíl fází a pozorování inkluzí a následných materiálových souèástí.