Comarch erp optima saas

Program fakturace vám umo¾òuje rychle, tì¾ko a uspoøádanì vymìòovat jiný zpùsob fakturace. Modul Comarch ERP Optima Invoices je extrémnì funkèní. Díky tomu je dùle¾ité zobrazit texty v urèité mìnì.

Souèasná aplikace existuje v souètu synchronizovaném s následujícími prvky systému Comarch. Data jsou aktualizována v celém sektoru, co¾ vede k jednoduché úèetní slu¾bì. Z náznakù funkènosti (mo¾nosti prodeje a nákupu, výmìna dokumentù online je tento prvek z hlediska materiálù tohoto standardu zøejmì nejlep¹ím øe¹ením.Pøídavný nástroj, jako je napøíklad okno Speciální prodeje, vám umo¾òuje poskytnout poradenství a materiály týkající se daného dodavatele. To je zvlá¹tì u¾iteèné øe¹ení pro úèetní. Navíc tato my¹lenka má funkci tisku. To v¹e znamená, ¾e metoda velmi usnadòuje fungování spoleènosti nebo podniku a pracuje pøíjemnìji.Program Comarch ERP Optima Faktury je ideální zejména pro malé a støední firmy, kde úèetní oddìlení není husté a lidé potøebují poradenství a pomoc. Taková operace je pouze fakturaèní modul jako sklad pro vysílání a fakturaci, co¾ usnadòuje lidskou práci a omezuje mo¾nost chyb. Program umo¾òuje rychle vystavit faktury s jejich okam¾itou korekcí i mo¾nost tisku.Comarch ERP Fakturace Faktury budou Optima: vystavování prodejních faktur a nákup, Fiscalization pro jednotlivce, servis v¹ech tr¾eb v amerických dolarech a cizích mìn, vydávající korekci dokumenty (korekce mno¾ství, data, hodnota -providing, DPH, slevu a tak dále. , nákup a prodej výbìru tradièních zpùsobù platby (bankovním pøevodem, kompenzace, cash jako plus a hodnoty uvedené klientského softwaru a vedení evidence slu¾eb a partnerù.