Bosch mum chopping zeli

Období, kdy docházelo ke sklizni zelí, napøíklad v místì silá¾e, bylo provedeno pomocí no¾e. Dal¹í verze byla výraznì vylep¹ena ruèním drtièem. Ji¾ pro roz¹iøování vìt¹ího mno¾ství zelí se pou¾ívá slicer pro

Informaeni system a informaeni system

Mnoho z na¹ich spoleèností se specializuje na prodej a zøizování IT systémù pro provozování cateringových a hotelových a stravovacích zaøízení. V závislosti na druhu podnikání máte øe¹ení pro malý byt, stejnì