Vedeni ueetnich zaznamu

Spu¹tìní podnikového úèetnictví není typickým cvièením. V aktuální knize ka¾dý den musíte èelit vysokému poètu dokumentù, ve kterých nemù¾ete udìlat ani nejmen¹í chybu. Jak se vypoøádat s bohatými povinnostmi? Co trávíte,