Bezpeenostni pravidla pro vysavae

Stále èastìji øe¹it událost v bezpeèí velikosti je tì¾ba ATEX prach se odsávání prachu spoleènì s principem ATEX (z anglického atmosféøe ohro¾ené výbuchem. & Nbsp; Smìrnice ATEX je právní pøedpis Evropské unie, hovoøí o normách, které musí být provedeny produkty pou¾ívané v prostøedí s nebezpeèím výbuchu, zejména vystaveny na zaèátku.

V souèasné dobì by v¹echna zaøízení pøipravená na základì Evropské unie mìla být nebezpeèná ve spolupráci se zásadou ATEX. Za prvé, spoleènost ATEX ukládá typ pou¾itých materiálù a navíc pou¾itou konstrukci. Zaøízení vyhovující tomuto pokynu jsou oznaèena znaèkou CE. Klasifikace rizik a pøiøazení oznaèení pro daný výrobek je k dispozici u výrobce. Sbìraèe prachu jsou zaøízení ¹iroce pou¾ívaná v prùmyslu. Jsou urèeny pøedev¹ím pro pøípravu jemných prachových èástic. Mimo jiné se hrají bìhem kovoobrábìní pøi brou¹ení, dokonèování odlitkù, pískování, le¹tìní. Sbìraèe prachu se pou¾ívají i pro zpracování døeva, konkrétnì pro odsávání a manipulaci s prá¹kovými materiály, zejména s chemickými prá¹ky. Existuje celá procedura pro posouzení shody výsledkù v souvislosti s bezpeèností výbuchu. Èasto takové posouzení provádí nezávislý oznámený subjekt. V období tohoto posuzování shody je vytvoøena ve¹kerá technická dokumentace obsahující seznam smìrnic, s nimi¾ se jedná o jedineèné zaøízení, seznam dokumentù, které byly zohlednìny pøi výrobì zaøízení. V dokumentaci by mìly být stále zahrnuty následující informace: kvalita a kategorie zaøízení, maximální povrchová teplota zaøízení, ochrana proti výbuchu. ATEX by mìl být vybrán podle podmínek konkrétní spoleènosti a ponoøen do hodnoty jeho ekonomických a logistických ¹ancí, stejnì jako personálu. Náklady na uplatòování smìrnice ATEX jsou relativnì jednoduché ve srovnání s hrozbami zpùsobenými výbuchy.