Adne poezkoumani pokladny v roce 2015

V souladu se zákonem o DPH má povinnost mít registraèní pokladnu podnikatele, který provádí slu¾by nebo prodává situaci fyzických osob a zemìdìlcù, kteøí platí jednorázovou èástku. Do konce roku 2016 mohou daòoví poplatníci získat i nìkteré daòové výhody bez nutnosti získat registraèní pokladny.

Není-li úèel mít registraèní pokladnu.Nápoje z naøízení, které jsou platné pro úèely roku 2016, jsou ustanovení, které uvádí, ¾e podnikatel, jeho¾ roèní nákupy v posledním úèetním roce nepøesahují èistou èástku 20 000 PLN, nemá ¾ádný úèel pro registraci prodeje vydáním daòových pøíjmù. V pøípadì spoleèností, které zahájily svou èinnost v prùbìhu roku zúètovacího roku, by mìl být limit 20 tisíc zlotých pøepoèten v pomìru k poètu mìsícù, které v daném roce vykonávaly roli.

http://cz.healthymode.eu/garcinia-cambogia-actives-ucinne-hubnuti-pilulky/

Pokladna - kdy zaèít registraci prodeje.V letech 2015-2016 se v katalogu podnikù, které vy¾adují zaplacení pøíjmù, objevilo více podnikatelù, vèetnì autopùjèovny, specialisté a zubní lékaøi, kadeønictví a kosmetické salony, právníci nebo cateringové spoleènosti, které nám nepomáhají v letadlech. S výjimkou cateringových slu¾eb mají zbývající podnikatelé povinnost okam¾itì vypoøádat prodej v pokladnách, zatímco podniky dotèené limitem 20 000 PLN mohou pokladnu pokládat v prùbìhu 2 mìsícù po pøekroèení tohoto limitu. Stejný cíl v roce 2016 platí také pro podnikatele, kteøí prodávají letenky pro cesty cestujícími s mo¾ností vrátit jim zpìt do zbytku pojistky ne¾ hotovost a podnikatelé, kteøí se na základì faktur za poskytované slu¾by fyzickým osobám pokryli, ale nevystavovali více ne¾ 50 za rok. faktury a¾ pro 20 pøíjemcù.

Nezávisle na obratu zákonodárce také vytvoøil katalog výrobkù, jejich¾ prodej musí být samozøejmì zdokumentován s pokladním pokladním dokladem. Uvedené výrobky zahrnují: prodej zkapalnìného plynu, motory a motory, pøívìsy a návìsy, fotografické vybavení, materiály z drahých kovù, parfémy, alkoholické nápoje a tabákové výrobky.